• Etusivu
 • /
 • Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 23.10.2023

Tämä tietosuojaseloste koskee Arctic Career Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Nordic Career Oy:n ja Botnia Career Oy:n (career.fi) markkinointirekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Arctic Career Oy

Y-tunnus: 3274464-5
puh. +358 40 138 7270
info@career.fi

Yhteyshenkilö: Heidi Alariesto
heidi.alariesto@career.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Career.fi konsernin tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • sopimus: asiakassuhde Arctic Career Oy:n, Nordic Career Oy:n tai Botnia Career Oy:n kanssa, uutiskirjeen tilaus
 • suostumus
 • oikeutettu etu: asiakastapahtumien varmentaminen, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen (esim. palautteiden käsittely)
 • B2B-markkinoinnissa asemavaltuutus.

3. Tietojen käsittelijät

Arctic Career Oy ja sen tytäryhtiöt käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietoja itse.

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos esim. sähköpostimarkkinoinnissa käytetään EU:n ulkopuolista palveluntarjoajaa.


Markkinointirekisteriin tallennetut tiedot on rajoitettu lähtökohtaisesti career.fi – konsernin sisäiseen käyttöön.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

6. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Career.fi tai sen tytäryhtiöiden verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet) ja Arctic Career Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 • IP-osoite
 • Selain
 • Tiedot uutiskirjeiden avaamisesta
 • Tiedot uutiskirjeiden klikkaamisesta
 • Tieto uutiskirjeen perumisesta (markkinointikielto)
 • Henkilötietojen tietolähde
 • Tietojen tallennusajankohta

7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot

B2B-markkinoinnissa markkinointirekisterin henkilötietoja saatetaan lisäksi kerätä julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa on toteutettu riittävät ja asianmukaiset organisatoriset ja tekniset ratkaisut palvelussa olevien henkilötietojen suojaukseen. Tietojen säilytykseen käytettävien palvelinlaitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö

Markkinointirekisteriin rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa ja korjata häntä koskevat tiedot
 • vaatia henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, elleivät Arctic Career Oy:n oikeutetut edut tai laissa asetetut vaatimukset sitä estä
 • siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Arctic Career Oy on käsitellyt hänen henkilötietojaan lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus poistua postituslistalta milloin tahansa uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

Tarvittavat yhteydenotot tai kysymykset näihin oikeuksiin liittyen tulee esittää osoitteeseen info@career.fi

10. Päätöksenteko ja profilointi

Arctic Career Oy ei tee kerättyihin henkilötietoihin liittyen automaattista päätöksentekoa.